FASTLEGE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Saima Ashraf

v

x

x

v

v

Hallvard Emorsten

v

x

v

v

x

Konrad Martin Jamrozy

v

x

v

v

x

Kateryna Kochergina-Ullereng

x

v

v

x

v

Trine Berg Larsen

v

v

x

x

v

Inge Nessiøy

x

v

v

x

v

Mona-Helen Ringstad

v

x

v

v

x

Maria Vøyvik

x

v

x

v

v

 

GMS Legekontoret - tlf 63979090
Jessheim Legevakt - tlf 63974000
Ambulanse - tlf 113